Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Facebook Tweeter Instagram YouTube

Flages
Идентифициране и оценка на добри практики

Терминът "добра практика" се използва за означаване на изпитан процес или действие, на практика доказано по-ефективно от други, когато се прилага при специфични условия. Основните принципи, които характеризират тези практики, са свързани с иновациите, ефективността, устойчивостта, лесното възпроизвеждане и преносимостта.

Втора техническа среща

На 18 юли 2019 г. в зала "5-ти Октомври" на Община Кресна се проведе Втора техническа среща на съвместния екип за управление и испълнение по проект: "Съвместна система за управление на водните ресурси за дългосрочна ефективност" / "Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency", с акроним WRESTLE, Референтен № 2027 и Договор за субсидия № В2.6f.06 / 15.03.2018 г., по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V–A "Гърция – България 2014 – 2020" на Европейския Съюз.