Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020
Facebook Tweeter Instagram YouTube

Flages

Проектът WRESTLE цели да моделира и внедри единна система за устойчиво управление на споделените водни ресурси в граничната зона между България и Гърция.

Единната система ще спомогне за опазването на качеството и количеството на водните запаси и ще гарантира тяхното ефективно използване в съответствие с Европейското и местното законодателство. Ползите от проекта включват опазването на водните ресурси, чрез прилагане на нови технологии, намаляване на разходите за поддръжка и управление на питейната вода и канализационната мрежа, превенция на авариите и създаване на усещане за удовлетвореност и сигурност у гражданите.

С цел постигане на устойчиво устойчиво отношение към водните ресурси, проектът ще насърчава екологично поведение, чрез провеждането на кампания за повишаване на информираността и осведомеността на широката общественост, целяща да развие отговорно поведение, както по отношение на ефективното използване на водните ресурси, така и за предотвратяване на замърсяването и влошаване на тяхното качество и количество.

Дейностите по проекта се заключават в провеждането на публични кампании на четири различни места в две от страните членки на Европейския съюз, България и Гърция.

WRESTLE Newsletter № 1 (English version)
Предпочитан 334.75 KB
13/05/2020 12:04:30